Otevření školy 18.11.2020 pro žáky 1. - 2. ročníků

Vážení rodiče,

na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 18.listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2.ročníků. Výuka v naší škole bude probíhat dle platného stálého rozvrhu. Hudební výchova bude probíhat, ovšem bez zpěvu. Tělesná výchova bude nahrazena jiným předmětem nebo aktivitou.

Školní družina ranní i odpolední bude v provozu s dodržením pravidel dle opatření vydaného MŠMT.

Strava

Žáci 1. a 2. ročníku jsou od 18.11. přihlášeni ke stravování, pokud mají uhrazenou zálohu. V případě nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci je za odhlášení zodpovědný zákonný zástupce.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte kdykoliv obrátit.

Děkuji za spolupráci a součinnost v této mimořádné situaci.

Mgr. Eva Flíčková

 

 

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru:

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády a MZ se od zítřka 14.10.2020 do pátku 23.10.2020 přechází na distanční výuku, která je pro žáky povinná. Výuka a komunikace bude probíhat ve stejných prostředích jako před hlavními prázdninami. To znamená, že komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím Bakalářů – Komens. Od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

Žáci 2. stupně budou mít online výuku přes Skype od čtvrtka 15.10. a zadávání úkolů bude probíhat prostřednictvím Google Classroom.

Žáci 1. stupně budou mít výuku přes Skype od pondělí 19.10.2020. a zadávání úkolů bude probíhat od 15.10. přes Bakaláře – Úkoly.

Výuka bude probíhat dle nových rozvrhů, které budou zaslány  žákům i Vám zákonným zástupcům během dnešního dne 13.10. POZOR! Časy začátku vyučování se liší od klasického rozvrhu, proto nesouhlasí rozvrh Skype výuky s distančním rozvrhem v Bakalářích.

Pokud nemáte technické vybavení či připojení k internetu, kontaktujte vedení školy. Na základě smlouvy podepsané zákonným zástupcem Vám můžeme omezené množství PC nebo tabletů zapůjčit. Termín předání a podepsání smlouvy si domluvte telefonicky s vedením školy. V případě, že nemáte možnost připojení k internetu, je třeba si domluvit předání úkolů osobně.

Obědy budou hromadně odhlášeny. Pokud máte zájem o stravování, musíte svému dítěti oběd přihlásit individuálně na www.strava.czObědy je možné vyzvednout každý den mezi 12.30 a 13.00 hod. v jídelně (bočním vchodem z parkoviště) do vlastní nádoby.

Připomínám, že ve středu 14.10. nepůjde v obci Obříství elektrický proud od 8.00 do 18.30 hod., proto nebude probíhat výuka přes Skype pro 2. stupeň a je uzavřen provoz jídelny (nevaříme).

V případě dotazů kontaktujte vedení školy prostřednictvím Bakalářů nebo na tel. 608 973 505. Děkujeme.

 

 

 

Uzavření tělocvičny ZŠ od 9.10.2020

Od pátku 9.10.2020 je uzavřena tělocvična ZŠ pro veřejnost a pronajímatele v rámci opatření vyhlášených vládou a MZ.

 

 

 

 

 

Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických a epidemiologických opatření pro školní rok 2020/2021

 1. Žáci jsou povinni ihned po vstupu do haly školy použít dezinfekci.
 2. Každý žák má preventivně s sebou do školy v aktovce 2 čisté, nepoužité roušky v uzavřeném sáčku nebo jiném obalu pro případ zjištění příznaků nákazy a nutnosti umístit jej do izolace. Žáci 1.-3. třídy musí mít sáček označený jménem.
 3. Dezinfekci žáci používají i v průběhu dne – toaleta, před svačinou, před obědem po vstupu do jídelny.
 4. Žáci dodržují hygienické zásady – časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, používání výhradně jednorázových papírových ručníků nebo vysoušečů rukou.
 5. Žáci zůstávají po celou dobu výuky ve své třídě, odcházejí pouze v případě potřeby toalety nebo nutného přesunu do jiné učebny či na oběd. Přestávky tráví v prostorách určených dohledem dle rozpisu.
 6. Žáci se vyhýbají zbytečnému kontaktu se žáky jiné třídy, v prostorech jako je jídelna či šatna jej omezí na minimum.
 7. V jídelně vždy sedí u jednoho stolu pouze žáci jedné třídy.
 8. Žáci si sami neberou příbor, saláty ani pití. Vyčkají na vydání dohlížejícím pedagogem, případně kuchařkou.
 9. V šatně se žáci zdrží jen po dobu nezbytně nutnou.
 10. V šatních skříňkách udržují žáci pořádek.
 11. Do školy přicházejí pouze zdraví žáci. V případě záchytu žáka s teplotou, rýmou, kašlem či jiným příznakem virového onemocnění bude škola ihned kontaktovat zákonné zástupce. Ti si žáka v co možná nejkratší době vyzvednou. Do té doby bude žák s rouškou umístěn do karanténní místnosti.
 12. Konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, je omezeno na minimum.
 13. Škola do odvolání nenabízí žádné kroužky z důvodu mísení žáků různých tříd, vyjma zájmových aktivit a doučování v rámci jedné třídy.
 14. Žáci ve třídách sedí dle určeného zasedacího pořádku a svévolně si nepřesedávají.
 15. Třídní schůzky se do odvolání nebudou konat s výjimkou 1. a 6.třídy. Individuální konzultace budou probíhat distanční formou. V případě, že rodina nedisponuje přístupem na internet, budou informace předány písemně prostřednictvím žáků.
 16. Nabídka zájmových útvarů organizovaných agenturou či jinou vzdělávací institucí, kterým škola poskytuje na základě smlouvy pouze učebnu, aulu či tělocvičnu, není těmito pokyny dotčena.
 17. Vstup zákonných zástupců a veřejnosti do budovy školy bude omezen na minimum, bude umožněn pouze po předchozí telefonické domluvě a jen v nutných případech. Při vstupu do budovy školy je nutné mít roušku a použít dezinfekci.
 18. Každý učitel během vyučovací hodiny zajistí několikrát krátké intenzivní větrání čerstvým vzduchem.
 19. Dezinfekce frekventovaných povrchů bude zajištěna několikrát denně (kliky, spínače světla, klávesnice, myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u dezinfekce a zásobníků mýdla).
 20. Dezinfekce šaten u tělocvičny bude probíhat po každé třídě (povrchy).

 

 

Důležité upozornění

Ve školní družině není možné personálně ani prostorově zajistit homogenní skupinu tvořenou výhradně žáky jedné třídy. Běžná oddělení budou tvořena žáky dvou tříd. Je proto na rozhodnutí zákonných zástupců, zda za těchto podmínek ponechají své dítě ve školní družině či jej odhlásí.

 
 
 

Projekt Modernizace IT učebny v základní škole - informace zde:

Projekt Šablony II ZŠ Obříství - informace zde:

 

 
Jsme základní škola rodinného typu.
 
 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“
.

 

 

 

Pokladna ZŠ Obříství je pro veřejnost do odvolání uzavřena.

Platba v hotovosti je možná omezeně pouze prostřednictvím žáků školy, a to každé ráno od 7.30 do 7.40!!!

 

V případě potíží s připojením do systému Bakaláři prosím VOLEJTE!!!

 

ZŠ Obříství - aktuální informace

ZŠ Obříství - akce školy