info zš obříství

Ředitelka školy

ŽÁDOST O UVOLNÉNÍ zde

Jaký byl rok 2016 v ZŠ Obříství? - Informace do Ročenky 2016

Hlavním naším posláním je učit žáky, splnit výstupy ze Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Tento naleznete na stránkách MŠMT. RVP je pro všechny školy a víceletá gymnázia v celé ČR závazný. Všechny školy mají splnit stejné výstupy, učivo, klíčové kompetence a tzv. průřezová témata. Je možné měnit počet disponibilních hodin ve prospěch některého předmětu nebo vyučovací předmět jinak nazvat. Jinak platí pro všechny školy stejná pravidla.

Zaměstnanci školy vytváří pro Vaše děti a naše žáky takové školní prostředí, ve kterém by se děti cítily spokojeně a bezpečně. Vedeme je k tomu, aby byly zodpovědné a plnily svědomitě zadané úkoly. Rozlišujeme ve škole čas na práci a čas na zábavu. Předpokladem pro zvládnutí učiva je pozornost a klid na práci v hodinách. Ne všem stačí to, co se naučí ve škole, neboť každý z nás má jiné nadání a možnosti. Ti, kterým se příliš nedaří, musí, pokud chtějí býti úspěšní, ještě pracovat doma a připravovat se do školy. Zde je nutná pomoc rodičů v tom, aby dohlíželi na to, zda se jejich děti připravují a procvičují to, co jim nejde. Učitelé využívají různé vyučovací metody, formy, moderní prostředky vyučování a stále se vzdělávají.

Na 1. stupni se žáci do školy těší. Když je potkáte o prázdninách a ptáte se jich, jak se mají, spousta z nich odpovídá, že je nuda a už aby byla škola. A je báječné, že mají školu a její prostředí rádi. Každý rok se naši žáci dostanou na víceletá gymnázia a úspěšně studují. Opakovaně se stalo, že skončili na předních místech v přijímacím řízení. Dokonce obsadili 1. místa. Letos jsme zaznamenali velký úspěch. 7 žáků vykonalo přijímací zkoušky a 6 žáků začalo studovat. Thea Schusterová byla na 1. místě stejně jako před lety její starší setra. Odešly studovat na Gymnázium do Kralup nad Vltavou. Velmi úspěšný byl také žák Matouš Štěpnička. Někteří žáci šli na Gymnázium v Mělníku a většina do Gymnázia v Neratovicích. Je to jistě výsledek vynikající práce paní učitelky Mgr. Zuzany Švihlové, která je učila 5 let, a především žáků samotných, kteří se připravovali, a rodičů, kteří dohlíželi, popř. zakoupili různé testy a procvičovali. Prostě to náramně všichni zvládli.

Teď několik slov o 2. stupni. Práce na 2. stupni se odlišuje od 1. stupně tím, že učitel 1. stupně má více prostoru pro rozvržení učiva, mezipředmětové vztahy, má více času na výlety a přípravu různých vystoupení. Na 2. stupni se střídají pedagogové, učiva je více. Časová dotace většiny naukových předmětů činí pouze 2 hodiny týdně a toho, s čím se žáci mají seznámit a osvojit si, je opravdu hodně. Výlet nebo exkurze je proto takovým bonusem a zajímavostí, která učení obohatí. Zavedli jsme tzv. kooperativní několikadenní vyučování v měsíci, aby se žáci naučili spolupracovat na zadaných úkolech. Jsme Škola pro život a takový život obnáší to, že se žáci musí především spoléhat sami na sebe, ale také spolupracovat, pomáhat si, neboť budou žít, pracovat, jednat s ostatními lidmi. Počet projektů na 2. stupni se od projektů na 1. stupni neliší. Veškerá naše práce na 2. stupni směřuje k tomu, aby žáci zvládli teď již povinné přijímací zkoušky a obstáli na vybraných středních školách a učilištích. Zavedli jsme proto také přípravu v českém jazyce a v matematice. Tato příprava je zcela zdarma. Na jiných školách za ni rodiče platí. Také učitelé na 2. stupni jsou kvalifikovaní profesionálové. Z 18 žáků odešlo do středních škol s maturitou 12. Jeden žák na gymnázium (4 žáci tam již jsou). Bohužel se na střední školu dostali někteří žáci se čtyřkami a ti, kteří si myslí, že bez práce jsou koláče. Ti brzy s největší pravděpodobností skončí. Učební obory nejsou preferovány, ačkoli jejich absolventi se po vyučení uplatní na trhu práce více než špatný středoškolák s maturitou.

Co se týče šikany, nemáme ve škole ani jeden případ. Daří se nám případné negativní projevy chování zachytit v samém začátku.

Pokud se však setkáme s rodiči, jejichž dítě se chová špatně, to znamená, že překračuje pomyslné hranice slušného chování a jednání, nesleduje výuku a co víc, narušuje ji ostatním žákům, a rodič v tomto případě začne hledat chybu jinde než u svého dítěte, potom je vztah školy a zákonného zástupce narušen a výsledek, který by dítě někam posunul, se nedostavuje. Bohudík takových případů máme velmi málo. Škola není nepřítel, ale musí také vychovávat a především udržet takové prostředí, ve kterém se dá učit a naučit. Tedy napomínat, usměrňovat chování a činit nepopulární opatření. To se samozřejmě některým žákům nelíbí.

Téměř všichni rodiče se školou navázali pěkný vztah, svým dětem pomáhají a autoritu učitele nepodkopávají. Jejich děti jsou slušné, vychované, hezky se chovají k ostatním, pracují v hodinách a je na ně spolehnutí. Dosahují ve vyučování výborné výsledky. Jejich rodiče naopak ještě školu podporují i finančně. Za to za všechno jim patří poděkování. Jsme škola otevřená jiným názorům a snažíme se problémy řešit. Pro rodiče jsme zavedli znovu tzv. konzultační hodiny 1 krát za měsíc.

V letošním roce jsme zaznamenali úspěchy v soutěžích. Největších úspěchů dosáhl žák Vít Kouba, který se umístil v olympiádě v AJ na 3. místě v okresním kole a v krajském kole plaveckoběžeckého závodu skončil na krásném 2. místě. Velkým úspěchem bylo 1. místo žáků ve florbalu. Vybojovali nádherný putovní pohár. Porazili žáky z velkých měst a ti nesli porážku a naše vítězství velmi těžce. Úspěch zaznamenala také žákyně Sandra Smutná, která se v pěvecké soutěži umístila v okresním kole na 2. místě. Máme také velmi nadané žákyně, co se týče tance. V taneční soutěži získaly 2. a 3. místo v okresním kole. Ve 2 skupinách tancovaly žákyně Markéta Flíčková, Markéta Tocksteinová, Žaneta Špicová, Sára Krátká, Nikola Tůmová. Velké poděkování patří Markétě Flíčkové, která připravila ve spolupráci s Markétou Tocksteinovou choreografii. Za přípravu do soutěží děkujeme Mgr. Najmanové, Mgr. Šenkovi a Mgr. Ekertové.

 

Celá škola je však týmem, ve kterém má každý zaměstnanec své místo a bez něj by to nešlo. Všichni učitelé, vychovatelé, školník, kuchařky a uklízečky plní svědomitě své pracovní úkoly. Za to jim patří poděkování.

Co se týče materiálního zázemí, máme krásné školní prostředí. Ve všech učebnách jsou moderní interaktivní systémy, bez kterých si výuku již nedovedeme představit. Obec Obříství v čele s paní starostkou Jitkou Zimovou, místostarostkou Renatou Šulcovou a zastupiteli se o školu výborně stará. Snaží se naši činnost podporovat, jak je to jen možné. Děkujeme.

Více informací o škole, o výsledcích soutěží a o akcích, které škola pořádá, naleznete ve výroční zprávě na webových stránkách www.zs.o bristvi.

Zpracovala: Mgr. Milena Jachková

__________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,
uveřejňujeme jako jedna z mála škol na webové stránky celostátní výsledky testování škol NIQES.
Myslím, že se nemáme za co stydět a naši žáci si poradili a úlohy vyřešili velmi dobře.  Žákům se jevilo dokonce testování jako snadné, ukončili ho ještě před vypršením doby. Byly také výjimky, kterým se nedařilo. Každý žák  nemůže dosáhnout vynikajících výsledků, neboť to není v jeho silách. Je třeba posuzovat každého individuálně, nemůžeme být všichni stejní. Žákům s SPU učitelé pomohli vzhledem k jejich poruchám s přečtením některých složitějších otázek.
Výsledky jazykových dovedností tedy ČJ a AJ žáků byly výborné. Potíže mají žáci v matematice. Je to tedy oblast, na kterou se musíme více zaměřit. Tento jev je celorepublikový.  Určitě jste zaznamenali problémy studentů u státních maturit právě v matematice. Byli jsme si vědomi dílčích neúspěchů žáků v matematice ještě před testováním, a proto jsme již před třemi lety přešli k výběru učebnic, které  s ní začínají  tak trochu jinak. Více rozvíjejí logické myšlení.  Nezapomínáme však na pamětné počítání. Disponibilními hodinami jsme navýšili časovou dotaci českého, anglického jazyka a právě matematiky. Čas ukáže, zda dojde ke zlepšení.
Ve výuce anglického jazyka se nám daří. Objevují se ojedinělé případy, kdy se rodičům zdá, že právě jejich dítě tu angličtinu“neumí“. Někteří rodiče mají představu, že žák 9. ročníku bude plynule mluvit. To by bylo úžasné, je to však nereálné. Plynule nemluví někteří žáci ani v posledním ročníku gymnázií. Nejlepší komunikační dovednosti získáte při pobytu v cizí zemi a v situacích, které vás donutí jazyk používat. Tato komunikační dovednost nemůže být posuzována v testech. Ty nám  ukázaly, že žáci znají gramatiku,  mají výbornou slovní zásobu, rozumí psanému a mluvenému textu. Mluvení v cizím jazyce můžete rozvíjet tím, že dohlédnete na to, aby si žák doma přečetl článek a zkoušel ho převyprávět, aniž by používal psaný text. Ve škole se dělají rozhovory, ale to je málo.  Je dobré zařídit dítěti kroužek nebo tzv. doučování, kdy by se lektor věnoval individuálně komunikaci. Žáci, kteří odešli na střední školy a víceletá gymnázia, nemají většinou s angličtinou potíže.
Pokud byste měli nějaké nejasnosti, přijďte do školy a budeme s Vámi hledat řešení. Máme vstřícný postoj k jakýmkoli připomínkám. Pokud budou oprávněné, určitě se domluvíme.


Výsledky testování

___________________________________________________________
Infomace pro rodiče vzdělávájící se v zahraničí.
Informace pro zákonné zástupce dítěte vzdělávaného podle § 38 školského zákona

 

 

Výklad Mgr. Martiny Pekárkové, odbor legislativy MŠMT z června 2013

Školský zákon § 38 stanoví, že žák může plnit povinnou školní docházku ve školách, které se nacházejí mimo území ČR, které patří do školské soustavy cizího státu. Děti, které mají dvojí občanství, nejsou oproštěny od povinnosti plnit povinnou školní docházku.
Podle § 38 odst.3 školského zákona platí, že žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, je zároveň žákem spádové školy,tedy té, kterou zvolil zákonný zástupce.
Je povinností zákonného zástupce oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, adresu pobytu žáka v zahraničí a případně adresu školy. Tato oznamovací povinnost je projevem vazby žáka na kmenovou školu v ČR, současně také informací o tom, že žák i jeho zákonní zástupci plní z hlediska českého právního řádu povinnosti spjaté se školní docházkou.
Pokud by zákonný zástupce nesplnil svou oznamovací povinnost a řediteli kmenové školy nesdělil, že dítě bude plnit povinnou školní docházku podle ustanovení § 38 školského zákona, a to například ani prostřednictvím svého zástupce, nelze zásadně daného žáka evidovat jako žáka plnícího povinou školní docházku. Nelze-li se s rodinou zkontaktovat , bude muset být takový žák veden jako žák neznámého pobytu a celá situace pravděpodobně nahlášena orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Přihlašovací a oznamovací povinnost dopadá na všechny děti(občany ČR) vzdělávající se na území cizího státu. Rozsah dalších povinností vůči kmenové škole však závisí na skutečnosti, zda je pobyt dítěte v zahraničí přechodný, dlouhodobý, zda je předpoklad, že se dítě vrátí do ČR. Školský zákon nechává na uvážení rodičů, aby posoudili význam českého vzdělání pro své dítě a na základě vlastního rozhodnutí určili rozsah povinností, které budou spojeny s jeho školní docházkou. Z rozhodnutí zákonných zástupců pak vychází ředitel kmenové školy.
S účinností od 1. 1. 2012 již není povinností žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí konat tzv. rozdílové zkoušky v kmenové škole. Rozdílové zkoušky se konají v případě, požádá-li o to zákonný zástupce.
Pokud žák rozdílové zkoušky nekoná, je povinností, doložit plnění povinné školní docházky v zahraničí a předložením vysvědčením ze školy mimo území ČR včetně jeho překladu do českého jazyka. Ověřený překlad může ředitel školy vyžadovat, má-li o správnosti předloženého překladu pochybnost.
Je-li pouze dokládáno plnění povinné školní docházky v zahraničí, dítě i zákonní zástupci dostojí svým povinnostem z hlediska českého právního řádu.
Dítě vzdělávající se výlučně v zahraničí však nezíská stupeň základního vzdělání podle školského zákona. Pokud by v budoucnu potřebovalo získat základní vzdělání v ČR, muselo by si nechat zahraniční vysvědčení nostrifikovat(osvědčit jeho rovnocennost).
V případě konání rozdílových zkoušek naopak platí, že žák obdrží po každé vykonané zkoušce od ředitele kmenové školy vysvědčení. Po úspěšném složení zkoušek za devátý ročník pak získává stupeň základního vzdělání v ČR.

Mgr. Milena Jachková

__________________________________________________
Oznámení pro rodiče

Máme za sebou přijímací řízení ve školním roce 2012/2013. Velkého úspěchu dosáhla žákyně Zoe Schusterová, žákyně 5. třídy, která se umístila v přijímacích zkouškách na Gymnázium v Neratovicích na 1. místě z asi 130 žáků a na 5. místě z obdobného počtu zájemců o studium na Gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Další úspěšnou žákyní je Tereza Votipková, která se umístila na 17. místě a Kristýna Mikysková na 32. místě ze 130 uchazečů. Přijata je také Adriana Iličová. Všem žákyním blahopřejeme a máme radost.
(Stejný úspěch před 2 lety zaznamenal žák Alois Kouba, který se také umístil na 1. místě v přijímacích zkouškách na Gymnázium v Neratovicích.)
Ze 7. ročníku odchází studovat na Gymnázium v Čakovicích Nikola Bendová a z 9. ročníku na Gymnázium v Praze Dominik Švihel. Tito žáci uspěli při přijímacích zkouškách.

Blahopřejeme.

Na ostatní střední školy se žáci dostali bez přijímacích zkoušek. Pokud si žáci vybrali střední školy s ohledem na své schopnosti a snahu, čeká je úspěšné studium.
Chtěla bych poděkovat také učitelům, neboť úspěch výše jmenovaných žáků svědčí nejen o tom, jak jsou žáci šikovní, ale také o tom, jaká je škola a jakou práci odvádějí její učitelé.

Děkuji.

Ředitelka školy: Mgr. Milena Jachková