info zš obříství

Zápis do první třídy 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), o přijetí či nepřijetí dítěte a o odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce ve správním řízení, postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

Dítěti může být udělen odklad povinné školní docházky, o udělení odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, k níž jsou přiloženy dva odborné posudky – posudek školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa, žádost se podává v době zápisu.

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhne od 6. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Přihlášku najdete v odkazu pod tímto sdělením, kterou vyplňte a elektronicky odešlete. Po odeslání Vám bude přiděleno registrační číslo a dostanete informační email, ve kterém bude formulář žádosti o přijetí, příp. žádosti o odklad.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID schránky: 35cmqde),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou – na adresu: Základní škola Obříství, Školní 84, Obříství 277 42

4. osobní podání: vložit žádost do označené schránky u školy (na levé straně školy).

 

Pokud nemáte možnost elektronického odeslání ani vytištění žádosti, kontaktujte ředitelku ZŠ na tel.: 608 973 505

 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 pís. e) školského zákona) a správním řádem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.zsobristvi.cz. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

Během června bude uspořádán náhradní motivační program pro přijaté děti a proběhnou informační třídní schůzky– pouze v případě, že budou znovu otevřeny školy. Zákonní zástupci budou o termínu informováni emailem.

 

 

Kritéria přijetí do Základní školy Obříství, okres Mělník pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského obvodu, či jinou – dle svého výběru.

 

1. Dítě splňuje podmínky zápisu (školní zralost)

2. Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu. V případě naplnění kapacity školy stanovuje ředitelka školy kritérium losování (podmínky viz níže)

3. V případě nenaplnění kapacity školy jsou přijímány i děti z nespádových oblastí, přednostně sourozenci žáků naší školy. Pokud počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitelka školy kritérium losování (podmínky viz níže)

4. Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

 

Stanovení podmínek losování

Do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejich syn/dcera mají trvalý pobyt ve školském obvodu dle odst.2 (viz výše) nebo do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců z jiných oblastí dle odst.3 (viz výše). Termín takového losování bude zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední desce školy v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující. Losování proběhne za přítomnosti vedení školy a zástupce školské rady, případně zřizovatele.