info zš obříství

Staré pověsti české - projekt

Projekt Staré pověstí české

Dne 11. 11. proběhl ve 4. třídě projekt zaměřený na seznámení s českými pověstmi. Žáci se obeznámili s pojmem pověst a každý žák pomocí vlastních slov písemně zpracoval jednu z pověstí, která se mu nejvíce líbila (O Libuši, Přemysl Oráč, Dívčí válka, Kouzelník Žito a další). Svou práci představil celé třídě. V druhé části projektu žáci pracovali ve čtyřech skupinkách. Každá skupina dostala část pověsti O Bruncvíkovi z textu od Aloise Jiráska, v němž se žáci seznámili s archaismy a složitostí textu, a to jak s formou, tak jazykem. Po přečtení textu a shrnutí informací žáci společně dali dohromady celý příběh a zjistitili, o kom pověst byla. Po seznámení s celou pověstí dostal každý žák jeden papír, kam nakreslil jednu scénu z příběhu. Společně tak vytvořili svůj komiksový příběh „O Bruncvíkovi“. Na závěr žáci zhlédli krátký film O Bruncvíkovi vyrobený v rámci projektu Expo2015. Projekt se vydařil a vznikl krásný komiks, který je k vidění ve škole.

Eva Houštecká